Zakladateľka / Founder

Anna Grusková je česko-slovenská filmová, divadelná a rozhlasová autorka a režisérka. Vyštudovala Divadelnú a filmovú vedu na Karlovej univerzite v Prahe. Viedla rad domácich i medzinárodných umeleckých projektov (Amerika, Nevesty, Sarkofágy a bankomaty, Teatrálny svet 1839 - 1939), a podieľala sa na iných ako autorka (Donaudrama, Šance' 89). Jej dráma Rabínka bola inscenovaná v Slovenskom národnom divadle. Ako filmárka režírovala dokumentárne filmy Rabínka (2012, K2 Production a Slovenská televízia), Návrat do horiaceho domu (2014, Anzio a Múzeum Slovenského národného povstania) o hrdinkách Druhej svetovej vojny Gisi Fleischmann a Haviva Reick. V roku 2015 založila v Bratislave, kde žije, produkčnú spoločnosť Reminiscencie.

Anna Grusková is a Czecho-Slovak film, theatre and radio author and director. She graduated in Theatre and Film Studies at Charles University in Prague, Czech Republic. She led a range of domestic and international artistic projects (America, Brides, Sarcophagi and ATMs, The Theatrical World 1839–1939 and many others), and participated in others as author (Donaudrama, Chance '89). Her drama Rabbi Woman was staged at the Slovak National Theatre. As a filmmaker, she directed documentary films Rabbi Woman (2012, K2 Production and Slovak Television), Return to a Burning House (2014, Anzio and The Museum of the Slovak National Uprising) about WWII heroines Gisi Fleischmann and Haviva Reick. In 2015 she founded in Bratislava, where she lives, her production company Reminiscencie (Reminiscences).