Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
obciansky_aktivizmus [2020/06/18 00:29]
annagruskova [Liga za ľudské práva (2019)]
obciansky_aktivizmus [2020/06/18 00:32]
annagruskova [Liga za ľudské práva (2019)]
Line 21: Line 21:
  
 ====== Liga za ľudské práva (2019) ====== ====== Liga za ľudské práva (2019) ======
 +
 +{{:​liga_s_logom_slov.jpg?​600|}}
  
 Na konci roku 2019 vzniklo v spolupráci s [[http://​www.hrl.com|Ligou za ľudské práva]] niekoľko spotov na podporu činnosti tejto organizácie. Tu je ukážka: Na konci roku 2019 vzniklo v spolupráci s [[http://​www.hrl.com|Ligou za ľudské práva]] niekoľko spotov na podporu činnosti tejto organizácie. Tu je ukážka: