Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
obciansky_aktivizmus [2020/06/18 00:29]
annagruskova [Liga za ľudské práva (2019)]
obciansky_aktivizmus [2020/06/18 00:33]
annagruskova [Liga za ľudské práva (2019)]
Line 22: Line 22:
 ====== Liga za ľudské práva (2019) ====== ====== Liga za ľudské práva (2019) ======
  
-Na konci roku 2019 vzniklo v spolupráci s [[http://​www.hrl.com|Ligou za ľudské práva]] niekoľko spotov na podporu činnosti tejto organizácie. ​Tu je ukážka:+{{:​liga_s_logom_slov.jpg?​600|}} 
 + 
 +Na konci roku 2019 vzniklo v spolupráci s [[http://​www.hrl.com|Ligou za ľudské práva]] niekoľko spotov na podporu činnosti tejto organizácie. ​Ukážka:
  
 [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=cECNbnRJ1Zw]] [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=cECNbnRJ1Zw]]