Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
obciansky_aktivizmus [2020/06/18 00:32]
annagruskova [Liga za ľudské práva (2019)]
obciansky_aktivizmus [2020/06/18 00:33]
annagruskova [Liga za ľudské práva (2019)]
Line 24: Line 24:
 {{:​liga_s_logom_slov.jpg?​600|}} {{:​liga_s_logom_slov.jpg?​600|}}
  
-Na konci roku 2019 vzniklo v spolupráci s [[http://​www.hrl.com|Ligou za ľudské práva]] niekoľko spotov na podporu činnosti tejto organizácie. ​Tu je ukážka:+Na konci roku 2019 vzniklo v spolupráci s [[http://​www.hrl.com|Ligou za ľudské práva]] niekoľko spotov na podporu činnosti tejto organizácie. ​Ukážka:
  
 [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=cECNbnRJ1Zw]] [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=cECNbnRJ1Zw]]