Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
obciansky_aktivizmus [2020/06/18 00:32]
annagruskova [Liga za ľudské práva (2019)]
obciansky_aktivizmus [2020/06/18 00:34] (current)
annagruskova [Liga za ľudské práva (2019)]
Line 22: Line 22:
 ====== Liga za ľudské práva (2019) ====== ====== Liga za ľudské práva (2019) ======
  
-{{:​liga_s_logom_slov.jpg?​600|}}+{{:​liga_s_logom_slov.jpg?​800|}}
  
-Na konci roku 2019 vzniklo v spolupráci s [[http://​www.hrl.com|Ligou za ľudské práva]] niekoľko spotov na podporu činnosti tejto organizácie. ​Tu je ukážka:+Na konci roku 2019 vzniklo v spolupráci s [[http://​www.hrl.com|Ligou za ľudské práva]] niekoľko spotov na podporu činnosti tejto organizácie. ​Ukážka:
  
 [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=cECNbnRJ1Zw]] [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=cECNbnRJ1Zw]]