Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekty [2021/01/21 12:28]
annagruskova
projekty [2021/01/21 12:28] (current)
annagruskova
Line 33: Line 33:
 Dr. Alžbeta Gwerková Göllnerová (1905-1944)]] Dr. Alžbeta Gwerková Göllnerová (1905-1944)]]
  
-////​Webinár o všestrannej slovenskej vedeckej pracovníčke,​ editorke knihy Žena novej doby a hrdinke Slovenského národného povstania. ​Dátum: ​28.1.2021.//// ​+////​Webinár o všestrannej slovenskej vedeckej pracovníčke,​ editorke knihy Žena novej doby a hrdinke Slovenského národného povstania. 28.1.2021.//// ​